De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Emma Handson B.V.


ARTIKEL 1. AANBIEDING EN OVEREENKOMST


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Emma Handson B.V., hierna aangeduid als Opdrachtnemer, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer.
1.4 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst gelden slechts nadat deze door beide partijen schriftelijk zijn geaccordeerd.


ARTIKEL 2. DE OPDRACHT


2.1 Elke opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
2.2. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
2.3. Indien en voor zover partijen ten aanzien van de duur van de overeenkomst een vaste periode overeen zijn gekomen, wordt de opdracht steeds voor de duur van telkens één jaar stilzwijgend verlengd. Dit, behoudens schriftelijke opzegging uiterlijk drie maanden vóór de einddatum van de lopende contractperiode.
2.4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


ARTIKEL 3. TARIEVEN EN BETALING


3.1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdof woordverantwoording. De tijd- of woordverantwoording geschiedt door middel van het digitaal tijd/woordregistratiesysteem van opdrachtnemer.
3.2 Naast het bepaalde in het voorgaande lid, worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
3.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is Opdrachtnemer gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijs en tarief aan te passen op basis van de contractueel overeengekomen percentage prijsindexering. Indien contractueel geen percentage voor jaarlijkse prijsindexering is vastgelegd is Opdrachtnemer gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijs en tarief aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer voor zakelijke dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS.
3.4. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
3.5. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling.
3.6. Indien Opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, kosten voor rechtsbijstand daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
3.7 Opdrachtnemer zal maandelijks factureren door middel van een digitale factuur, tenzij opdrachtgever zijn voorkeur naar een papieren factuur aan Opdrachtnemer kenbaar maakt. Voor een papieren factuur zal Opdrachtnemer aan opdrachtgever een vergoeding in rekening
brengen.
3.8 Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd haar dienstverlening geheel op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag is ontvangen. Hieronder begrepen het opschorten van aan Opdrachtgever verleende rechten met betrekking tot intellectuele eigendommen zoals hierna omschreven in artikel 5.


ARTIKEL 4. VERTROUWELIJKHEID, GEHEIMHOUDING, EN GEGEVENSVERWERKING


4.1 Opdrachtnemer verbindt zich tot absolute geheimhouding van alle feiten en omstandigheden, betreffende de werkzaamheden voor Opdrachtgever, voor zover Opdrachtnemer daarvan in de uitvoering van de werkzaamheden wetenschap verkrijgt.
4.2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.
4.3 Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij(en) in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.
4.4 Indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens.
4.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn.
4.6 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Opdrachtnemer door Opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de opdracht.
4.7 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichting rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat Opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming is.


ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOM


5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals soft- en hardware, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens
toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, nietoverdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.


ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
6.1 Opdrachtnemer is gehouden zijn opdracht onafhankelijk, naar beste weten en kunnen uit te voeren.
6.2 Indien Opdrachtnemer bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
6.3 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.
6.4 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Indien Opdrachtnemer tot opschorting overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.5 De door Opdrachtnemer ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door Opdrachtgever is voorgeschreven.


ARTIKEL 7. ANTI-RONSELBEDING
7.1 Het is gedurende de duur van de opdracht alsmede gedurende een periode van één jaar na beëindiging van de opdracht Opdrachtgever niet toegestaan om direct, dan wel indirect, medewerkers van Opdrachtnemer te benaderen, teneinde hen te bewegen het dienstverband met Opdrachtnemer te beëindigen. Het is gedurende die periode Opdrachtgever evenmin toegestaan om genoemde medewerkers direct of indirect in dienst te nemen of voor zich te laten werken. Onder Opdrachtgever dient hier tevens te worden verstaan de aan haar gelieerde onderneming(en). Onder medewerker dient hier tevens te worden verstaan voormalig medewerkers van Opdrachtnemer die minder dan 6 maanden uit dienst zijn bij Opdrachtnemer.
7.2 Bij overtreding van het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd een direct en ineens, zonder sommatie of andere voorafgaande verklaring opeisbare boete van € 15.000 (zegge: vijftienduizend euro) per overtreding en voor iedere dag, dan wel gedeelte van een dag, dat dezelfde overtreding voortduurt € 500 (zegge: vijfhonderd euro), onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot nakoming en betaling aan Opdrachtgever van een volledige schadevergoeding te dezer zake.
7.3 Indien Opdrachtgever in goed overleg met Opdrachtnemer besluit af te wijken van artikel 7.1, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd een compensatiebedrag ter hoogte van € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per medewerker.
7.4 Ten aanzien van het compensatiebedrag geldt dat Opdrachtgever dit direct en ineens, zonder sommatie of andere voorafgaande verklaring aan Opdrachtnemer verschuldigd is (zonder recht op verrekening of vermindering) zodra betreffende medewerker in dienst treedt bij Opdrachtgever of werkt voor Opdrachtgever.


ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK
8.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
8.2 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.


ARTIKEL 9. OVERDRACHT EN INSCHAKELEN DERDEN
9.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan een derde over te dragen.
9.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien dat naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.


ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID – TOEPASSELIJK RECHT
10.1 De te verrichten werkzaamheden worden door Opdrachtnemer naar beste weten en kunnen uitgevoerd. Voor onverhoopt toch voorkomende fouten en/of onvolkomenheden dient Opdrachtgever zich desgewenst zelf te verzekeren. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of onvolkomenheden, zodat iedere aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade voor zover mogelijk bij wet en/of overeenkomst wordt uitgesloten.
10.2 Indien en voor zover in afwijking van voorgaand lid bij rechterlijke beslissing Opdrachtnemer toch aansprakelijk wordt gehouden, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
10.3 Vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
10.4 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend beoordeeld door de bevoegde Nederlandse rechter ter vestigingsplaats van Opdrachtnemer.
10.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door letsel, ziekte of overlijden van klanten, derden, werknemers en/of hulppersonen van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen dergelijke vorderingen.
10.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die aan hen wordt toegebracht door Opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of diens hulppersonen.


ARTIKEL 11. OVERMACHT
11.1 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
11.2 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.


ARTIKEL 12. BEËINDIGING
12.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a. De andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd.
c. De andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, danwel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
12.2 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

Benieuwd naar wat we allemaal voor jou kunnen betekenen?